Zasady dotyczące plików cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies m.in w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika i statystycznych.Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili mogą Państwo w swojej przeglądarce dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zrozumiałem

Dofinansowanie dla branży kosmetycznej w latach 2014 – 2020 w ramach POIR

11.12.2014 r.

Informacja skrócona

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 jest podstawą wydatkowania funduszy unijnych przez polski rząd na wsparcie gospodarki w nowej perspektywie finansowej UE, skupiającej się na zwiększaniu innowacyjności gospodarki.

Sektory gospodarki, które mają być wspierane priorytetowo, określone są w POIR jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Wśród nich znalazła się branża kosmetyczna.

Projekty realizowane w ramach POIR podzielone są na 5 osi priorytetowych.

W ramach I osi priorytetowej POIR wspierane są badania B+R+I przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo - przemysłowych. Już uruchomiono programy sektorowe (branża kosmetyczna musi zawnioskować do marca 2015 o uruchomienie takiego projektu dla siebie; priorytetowo będą traktowane wnioski branż ujętych w KIS), a także Demonstrator czy Szybka Ścieżka. Te programy są zarządzane przez Narodowe Centrum Innowacji i Rozwoju.

W ramach II osi  POIR wspierane są projekty z zakresu: wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój rynku kapitału zwiększonego ryzyka, promowanie inwestycji w innowacyjne projekty i zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla firm z sektora MŚP.

W ramach III osi priorytetowej POIR wspierany jest potencjał innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym ich umiędzynarodowienie. W jej ramach uruchamiane będą programy promocji, być może w formie II edycji obecnych Branżowych Programów Promocji. Programami promocji zarządza Ministerstwo Gospodarki. Sprawy branży kosmetycznej koordynuje SPC House of Media. 

 


Informacja pełna

 

Wstęp

W ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 w zakresie wsparcia gospodarki, Unia Europejska stawia za cel zwiększenie innowacyjności. Z tego powodu fundusze europejskie będą przeznaczone głównie na projekty badawczo-wdrożeniowe oraz wsparcie innowacyjnych branż.

Polska, zgodnie z tymi wytycznymi, na lata 2014 – 2020, opracowała Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Na jego realizację przeznaczono 5 mld zł. W jego ramach powstanie szereg projektów interesujących dla branży kosmetycznej.

 

Program Operacyjny Inteligenty Rozwój podzielony jest na 5 osi priorytetowych:

I oś - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe

II oś - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój rynku kapitału zwiększonego ryzyka, promowanie inwestycji w innowacyjne projekty, zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla firm z sektora MŚP

III oś - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia działalności i promowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki i biznesu, podejmowanie działań na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu

IV oś - Zwiększenie potencjału naukowo badawczego poprzez finansowanie badań, rozwój infrastruktury badawczej, podniesienie poziomu jakości badań i stopnia wykorzystania badań

 V oś - Pomoc techniczna

 

Harmonogram konkursów POIR na rok 2016 wraz z alokacją środków

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – dokument

Programy Operacyjne na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa I POIR

Oś priorytetowa I POIR skupia się na wsparciu badań B+R+I.

Programami w ramach I osi zarządza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR – agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki). Uruchomiło już projekty: sektorowe, Demonstrator czy Szybka Ścieżka.

Aktualne nabory wniosków w NCBiR

 

Projekty sektorowe

W ramach I osi priorytetowej POIR uruchomiono już w NCBiR projekty sektorowe. Możliwe jest utworzenie programu sektorowego dla branży kosmetycznej.

Programy sektorowe to programy finansowania prac B+R w przedsiębiorstwach w danej branży, utworzone na jej wniosek, w odpowiedzi na jej potrzeby.

Aby uruchomić program sektorowy branży, konieczne jest stworzenie dokumentu zwanego studium wykonalności programu sektorowego, będącego de facto wnioskiem o ustanowienie programu. Studium musi zawierać pogłębioną analizę danego sektora, jej potencjału B+R+I czy opis najistotniejszych wyzwań i problemów, których rozwiązania oczekuje się dzięki realizacji danego programu.

Studium może stworzyć stowarzyszenie branżowe czy grupa firm danej branży. Oceni je NCBiR, które zdecyduje o uruchomieniu programu. Branże ujęte w KIS będą traktowane priorytetowo.

W przypadku utworzenia programu, ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R zgodnych z agendą badawczą wskazaną w programie.

Będą mogły brać w nim udział wszystkie firmy z branży, które produkują na terenie RP (bez względu na pochodzenie ich kapitału). Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można się będzie ubiegać, to 200mln zł. Dofinansowane będzie 50% wartości projektu. Konieczne będzie spełnienie wymogu zaangażowania partnerów naukowych, ośrodków badawczych (np. uczelnie) albo też stworzenie własnego ośrodka badawczego. Jest możliwe sfinansowanie budowy murów takiego ośrodka, a także jego wyposażenia, w tym linii produkcyjnych do badań – wszystko zależy od potrzeb oraz umiejętności uzasadnienia konieczności takiej inwestycji. Nie będzie można finansować budowy komercyjnych linii czy bazy produkcyjnej.

Obecnie nie istnieje projekt sektorowy dla branży kosmetycznej. Przedsiębiorstwa z branży powinny zorganizować się, aby napisać studium wykonalności i taki projekt uruchomić. Nabór trwał do 31 marca 2015.

Projekty sektorowe w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

 

Demonstrator

Demonstrator to program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Jego celem jest zwiększenie transferu wyników badań do gospodarki.

Demonstrator

 

Szybka Ścieżka

Szybka Ścieżka to program wsparcia prac B+R z dziedziny wysokich technologii oraz wdrożenia ich wyników. Dofinasowane jest 25%-70% kosztów, w wysokości 1-10 mln zł. Formalności są zredukowane do minimum, a decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymuje się maksymalnie 60 dni od złożenia dokumentów. Program jest kontynuatorem Programu POIG 1.4. – 4.1.

Szybka Ścieżka

 

 

Oś priorytetowa II POIR

W ramach II osi „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” wspierane są projekty z zakresu: wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, rozwój rynku kapitału zwiększonego ryzyka, promowanie inwestycji w innowacyjne projekty i zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla firm z sektora MŚP.

 

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach działania 2.1. Aplikować można o dofinansowanie tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych, co umożliwić ma prowadzenia prac B+R i wdrażania ich efektów na rynek.

Dofinansowane będą głównie projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R. Ważne jest wskazanie planowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwa zamierzają realizować na w ramach tych centrów.

Na działanie przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460mln zł. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 70% wartości inwestycji - w zależności od lokalizacji (województwo) projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

Wnioski składać można od 1 września do 31 października 2015.

Więcej informacji o działaniu 2.1

 

 

Oś priorytetowa III POIR

Oś III skupia się na wsparciu otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw: "Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia działalności i promowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki i biznesu, podejmowanie działań na rzecz Instytucji Otoczenia Biznesu".

W jej ramach uruchomione zostanie Działanie 3.3. "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw", mające na celu zwiększenie polskiego eksportu poprzez promocję polskiej gospodarki za granicą oraz wsparcie polskich eksporterów. Podzielone jest na 2 Poddziałania – 3.3.3 i 3.3.2. W jego zakresie powoływane będą ogólne programy promocji oraz branżowe programy promocji. Odpowiada za nie Ministerstwo Gospodarki oraz PARP.

Więcej o II edycji Branżowego Programu Promocji dla branży kosmetycznej na lata 2016 - 2019

 

Poddziałanie 3.3.2 „Marka Polskiej Gospodarki – Brand”

Poddziałanie 3.3.2 dotyczy organizacji ogólnych oraz branżowych programów promocji. Będą one analogiczne do programów prowadzonych w latach 2012 - 2015.

Ogólne programy promocji to programy promocji polskiej gospodarki na priorytetowych rynkach zagranicznych – nieskupiające się na określonych branżach, lecz na wybranych rynkach. W ich ramach odbywają się wielobranżowe misje gospodarcze, imprezy B2B i targowe etc.

Branżowe programy promocji to programy promocji priorytetowych polskich branż za granicą. Rodzaj działań i rynki określone są dla każdej branży indywidualnie.

Ministerstwo Gospodarki wybrało już 12 kluczowych branż, dla których mają być organizowane branżowe programy. Wśród nich znalazła się branża kosmetyczna.

W styczniu 2016 ruszyć mają w Ministerstwie Gospodarki konsultacje dotyczące kształtu każdego z programów branżowych. Same programy uruchomione mają zostać  w IV kw. 2016 roku.

 

SPC House of Media zajmuje się koordynacją programu dla branży kosmetycznej, ściśle współpracując z branżą. SPC prowadził I edycję Branżowego Programu Promocji w latach 2012 – 2015. Zimą 2015 SPC przygotował i przeprowadził ankietę wśród przedsiębiorców podsumowującą I edycję Programu oraz zbierającą sugestie dot. II edycji. Wyniki ankiety i prezentację podsumowującą projekt SPC przekazał Ministerstwu Gospodarki.

Podsumowanie I edycji Branżowego Programu Promocji, wyniki ankiety

SPC przekazał też Ministerstwu Gospodarki zgłoszenie branży do II edycji programów, podpisane przez kilkudziesięciu przedsiębiorców sektora. Jest ono dla Ministerstwa podstawą do planowania II edycji Programu dla branży kosmetycznej. SPC wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego przygotował spotkania robocze branży 27 lutego i 14 września 2015, na których przedyskutowano przygotowany przez SPC konkretny projekt II edycji Programu. Zostanie on w imieniu branży przedstawiony Ministerstwu Gospodarki podczas konsultacji. Jeśli chcą się Państwo włączyć w przygotowania programu, prosimy o kontakt!

 

Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Poddziałanie 3.3.3 dotyczy wsparcia udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnych i branżowych programach promocji określonych w Poddziałaniu 3.3.2. Mikro, małe i średnie firmy uzyskać będą mogły dofinansowanie 50-85% kosztów kwalifikowanych udziału w programie. Do kosztów takich zaliczają się m.in. koszty budowy stoisk targowych, zakupu usług doradczych, szkoleń z eksportu etc. Poddziałaniem zarządza PARP. Będzie on przyjmował i oceniał wnioski o dofinansowanie, a także rozliczał je. Nabór wniosków ruszy w IV kw. 2016 roku.

Więcej informacji nt. Poddziałania 3.3.3 na stronie PARP

Prezentacja PARP nt. Poddziałania 3.3.3 - szczegóły dot. dofinansowania

Kwalifikator wielkości firmy PARP – jak określić, czy jest się małą, średnią czy dużą firmą

 

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Sektory gospodarki, które mają być wspierane priorytetowo, określone są w POIR jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Nad KIS pracuje Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki.

Przedsiębiorstwa z sektorów ujętych w KIS będą traktowane priorytetowo przy podziale środków unijnych w ramach różnych programów.

Sektorów jest 18, zostały podzielone na 5 działów:

  1. Zdrowe społeczeństwo;
  2. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa;
  3. Zrównoważona energetyka;
  4. Surowce naturalne i gospodarka odpadami;
  5. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

W KIS na obecnym etapie jest uwzględniona branża kosmetyczna. Została dopisana do zakresu działu „Zdrowe Społeczeństwo”. Stało się to dzięki staraniom SPC House of Media oraz podmiotów z branży kosmetycznej (m.in. Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego).

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Krajowe Inteligentne Specjalizacje – dokument 

Dział "Zdrowe Społeczeństwo" Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

 

 

Inne źródła dofinansowania

Poza POIR, istnieją jeszcze inne programy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie unijne.
Więcej informacji

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z p. Aleksandrą Kretkowską.